Copyright 2001 The Independent Fact Group, Box 5145, S-102 43 STOCKHOLM, SWEDEN
 Tel: +46 8 661 4280, Fax: +46 8 661 42 90, e-mail: factgroup@hotmail.com

 

Inlägg i Estoniadebatten av

Advokat Per Björkman


Ang Estonia

Det viktigaste för regeringen är den politiska enigheten. Man har åberopat Estlands ovilja till att öppna en ny utredning som skäl för att detta inte skall göras. På den politiska enighetens altare offras sanningen. I stället får lögn (t ex Olof Forssberg) och manipulation styra.

Det finns då anledning att erinra om hur regeringen agerade i december 1994 för att ett enigt beslut att inte bärga vraket skulle åstadkommas. I UDs arkiv står att finna en, under många år hemligstämplad, handling av den 6 december 1994, dnr 340/001, som i kopia gick till dåvarande handläggaren på kommunikationsdepartementet, Jan Olof Seln, numera generaldirektör p sjöfartsverket. På det diplomatiska språket redgörs för hur Sverige föreslår att den, jag citerar;

"estniska regeringen, lämpligen vid sitt sammanträde den 13 december fattar ett beslut av ungefär följande lydelse: "Den svenska regeringen kommer den 15 december att besluta att .. Den svenska regeringen har samrått härom med den estniska regeringen, som härmed lämnar sitt medgivande till nämnda beslut"".

Detta skrevs alltså den 6 december 1994 av Sveriges ambassadör i Tallinn, Lars Grundberg. Ambassadören kommenterar den svenska regeringens förslag till beslut om estniska regeringen skulle fatta sitt beslut först på eftermiddagen den 15 december och skriver att man kan, och jag citerar igen;

"ev sätta ett frågetecken till meningen "Samråd har skett med företrädare för estniska regeringen i detta ärende" eftersom formellt estniskt beslut saknas när den svenska regeringen fattar sitt beslut",

syftande på att den svenska regeringen skulle fatta sitt beslut på förmiddagen den 15 december. Meddelandet avslutas;

"Bl a av läckageskäl skulle ju beslut samma dag vara att föredra. Uppläggningen kan lämpligen fastslås när ministrarna träffas den 8 december.".

Därefter fattade den estniska regeringen det beslut den svenska regeringen önskade och lade till att "vraket efter passagerarfärjan Estonia inte kan bärgas och ingenting kan göras för att hämta de omkomnas kroppar ur fartyget".

Kan vraket inte bärgas? Kan "ingenting" göras för att hämta de omkomnas kroppar?

Borde inte den svenska regeringen använda sig av den skickliga diplomati, som Grundberg, på Sveriges uppdrag, utförde i december 1994 för att ingen bärgning då skulle äga rum, idag för att få till stånd en ny oberoende utredning?

Varför sökte Sverige 1994 dominera efterspelet? Varför söker Sverige i dag med Estland som förevändning förhindra en oberoende internationell utredning?

Hur kom det sig att Estland 1994 följde svenska direktiv trots att Estland enligt internationella sjölagar och konventioner ensamt skulle ha hela initiativet?

Per Björkman Advokat


Sändlista 2001-03-16

From: per.bjorkman@bjorkmanlaw.se

To: mona.sahlin@industry.ministry.se
registrator@industry.ministry.se
jaak.meri@industry.ministry.se

CC: lars.angstrom@riksdagen.se
tom.heyman@riksdagen.se
kent.harstedt@riksdagen.se
ulla-britt.hagstrom@riksdagen.se
rolf.abjornsson@riksdagen.se
lars.stjernqvist@domino-sap01.calypso.net
chris.heister@riksdagen.se
anders.hall@riksdagen.se
agne.hansson@riksdagen.se
sture.arnesson@riksdagen.se
pernilla.zethraeus@vansterpartiet.se
owe.larsson@riksdagen.se
susann.torgerson@liberal.se
inger.davidson@riksdagen.se
marianne.samuelsson@riksdagen.se
helena.bargholtz@riksdagen.se
factgroup@hotmail.com
agnef@hotmail.com
lasarnas@dn.se
brevred@svd.se
Subject: Estonia Date: Fri, 16 Mar 2001 11:13:46 +0100


Nedan har Faktagruppen valt att återge den handling som advokat Per Björkman refererar till
Dokumentet (2 sidor) kan även laddas ner som PDF-fil här.

Nedan har Faktagruppen även lagt ut det estniska "regeringsbeslutet" den 15/12 1994.
Dokumentet (3 sidor) kan laddas ner som PDF-fil här

Till hemsidan The Independent Fact Group