Konstitutionsutskottets betänkande
  2001/02:KU20
  Granskningsbetänkande

  RESERVATIONER

  Regeringens hantering rörande M/S Estonias förlisning (avsnitt 2.14)

  av Per Lager (mp) samt Björn von der Esch (kd).

  Joint Accident Investigation Commission (JAIC) avlämnade år 1997 sin slutrapport rörande M/S Estonias förlisning. I supplementet till JAIC:s slutrapport har tagits in en kopia av ett standardprotokoll för hamnstatskontroll enligt det s.k. Paris Memorandum on Port Control (Paris MOU), vilket upprättades i samband med att estniska fartygsinspektörer under ledning av två inspektörer från Sjöfartsverket i Sverige genomförde en grundlig inspektion av M/S Estonia dagen före förlisningen.

  Regeringen har den 19 april 2001 konstaterat att det efter den slutrapport som år 1997 avlämnades av JAIC inte har framkommit några nya omständigheter som utgör skäl för att vidta någon åtgärd i syfte att få till stånd en ny haveriutredning. Före detta beslut har regeringen dock enligt vår mening fått kännedom om att de uppgifter som förekommer på den tidigare nämnda kopian i JAIC:s slutrapport skiljer sig åt från andra kopior av samma standardprotokoll.

  Skillnaden är att i det protokoll som Haverikommissionen publicerat i sin slutrapport har notapparaten som gör det möjligt att se allvaret i anmärkningarna tagits bort. Sjöfartverkets brevhuvud är också bortredigerat. Läsaren kan inte se att fem av felen var av så allvarlig karaktär att fartyget inte skulle ha fått lämna hamn innan de åtgärdats. Det går inte heller för läsaren av slutrapporten att se Sjöfartverkets ansvar.

  Vi anser att uppgifterna om bristen på överensstämmelse mellan olika kopior av samma standardprotokoll tyder på att avsiktliga manipulationer av protokollet kan ha förekommit. Detta utgör sådana nya omständigheter som enligt gällande svensk rätt och internationella åtaganden utgör grund för att återuppta undersökningen rörande M/S Estonias förlisning. Mot den anförda bakgrunden kan regeringen inte undgå kritik för att ha underlåtit att ta initiativet till en kompletterande utredning i detta avseende.