AgnEf 

 

ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV M/S ESTONIAS FÖRLISNING

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postadress: Odd Fellowvägen 29,  127 32  Skärholmen, Tel/Fax 08-23 18 05,  E-post: bertil.calamnius@swipnet.se

Postgiro: 27 70 11-3 *  Organisationsnr  802407-9520

 

 

 

Till medlemmarna i AgnEf

samt FAE och SEA

 

Oktober 2006

 

 

I ett tidigare medlemsbrev skrev jag att den hittills gällande förklaringen av Estonias förlisning håller på att vittra sönder. Den utveckling vi sett under senare tid visar att vi kommit en bit på den vägen.

 

Något om det gångna årets aktiviteter och händelser.

 

I likhet med den uppvaktning de tre föreningarna gjorde hos Trafikutskottet år 2005 gjordes - även i år utan framgång - ett försök att påverka utskottet inför Riksdagens behandling av en motion för en ny haveriutredning.

 

I ett samarbete mellan Titanicföreningen, SEA och AgnEf arrangerades i slutet av förra året en privat filmvisning. Där visades en intervju inspelad i december 1999 i vilken en löjtnant i svenska marinens reserv berättade om sin medverkan vid dykningar på Estonias vrak 1 – 3 oktober 1994, en operation som under alla år hållits ytterst hemlig. Bl.a. berättade mannen att han sett ett 4 – 5 meter stort hål i fartygets sida under vattenlinjen. En av kvällstidningarna skrev om detta den 22 augusti 2000, men nyheten togs omgående bort ur tidningen och fanns inte med i samma dags efterföljande upplagor.

 

Av mycket stor betydelse var den rapport[1] som i mars i år publicerades av statsåklagare Margus Kurm, ordförande i den estniska regeringens undersökningskommitté. Från officiellt håll har det aldrig tidigare framförts så skarp kritik av JAIC:s haveriutredning och det faktum att den lagts ut på estniska regeringens webbsida ger rapporten utomordentlig tyngd och har givit följdverkningar.

 

Tillsammans med övriga fyra aktiva Estoniaorganisationer, FAE och SEA, den estniska anhörigföreningen EHVM och ELA, föreningen för deltagare i Parisprocessen, sände AgnEf ett brev[2] till regeringarna i de nio länder som undertecknat den s.k. gravfridstraktaten. Brevet syftade till att få en - eventuellt temporär - ändring av det förbud som omöjliggör all ny information om vraket. En information som ej kan bekräftas p.g.a. dykförbudet är bl.a. den som uppger att det var ett stort hål i undervattens-skrovet som fick fartyget att sjunka så snabbt. Inte något av de länder till vilka brevet sändes har kommit med svar.

 

I en interpellationsdebatt[3] i Riksdagen i juni aviserades att SKL, Statens Kriminaltekniska Laboratorium skulle få uppdrag att analysera videofilmer från vraket av M/S Estonia. Dels för att fastställa om materialet redigerats, manipulerats eller på annat sätt förvanskats och dels för att klargöra om det under perioden 2 okt – 6 dec 1994 skett förändringar på vrakplatsen orsakade av mänsklig hand.

 

I uppdraget till SKL, skrivet på Försvarsdepartementet och undertecknat av Mona Sahlin, har man valt att sätta tiden från den 2 oktober och inte från dagen för förlisningen. Det blir därmed bekräftat att det finns saker man inte vill skall bli kända – t.ex. från de dykningar som påbörjades 1 oktober eller tidigare. Detta är ett av de förhållanden som resulterade i en anmälan till Justitiekanslern[4]. I anmälan begärs att JK utreder vad Försvarsmakten och deras tidigare anställda känner till om de hemliga dykningarna. Den ger även namn på ett antal personer som arbetar i eller haft uppdrag för Försvarsmakten och som JK borde förhöra.

 

Samma sak föranledde även en anmälan av Mona Sahlin till Konstitutionsutskottet[5] för aktiv medverkan till mörkläggning av omständigheter i samband med Estonias förlisning

 

Som en illustration av hur media förhåller sig till Estoniaämnet kan nämnas att efter det den uppseendeväckande JK-anmälan som pekar ut Försvarsmakten blivit känd och uppmärksammad i

pressen erbjöds ett sjuttiotal mediaadressater att få se ovan nämnda film där en löjtnant i svenska marinens reserv berättar om hemliga dykningar på Estonia. Endast en tidning anmälde intresse!

 

Några veckor före valet sändes ett E-postbrev[6] till partiledarna för de sju riksdagspartierna med frågan om de som företrädare för sina partier, i regeringsställning eller i opposition, skulle kunna agera till förmån för bl.a. ett genomförande av Analysgruppens rekommendation eller ett ev. önskemål från den estniska regeringen om förnyad haveriundersökning. Ingen av partiledarna har ännu besvarat frågan..

 

Enligt JAIC:s haverirapport hade Estonia 0º slagsida kl 01.14, d.v.s. färdades vid den tidpunkten normalt upprätt, och försvann sedan från havets yta ca 01.50. Detta snabba sjunkningsförlopp, bara 36 minuter, har JAIC inte kunnat förklara. Ett forskningsprojekt organiserat av VINNOVA och med deltagande av ett flertal av Europas främsta experter på området har uppgiften att söka sig fram till det mest troliga scenariot för sjunkförloppet.

 

Trots ett begränsande direktiv - utgångspunkten i projektet skulle vara JAIC:s beskrivning av sjunkförloppet - har deltagare i projektet uttalat både att den officiella teorin inte stämmer samt att man kommer att undersöka inte endast hur fartyget sjönk utan även varför.

 

Den 14 augusti inlämnades en besvärsskrift till Europadomstolen för Mänskliga Rättigheter i Strasbourg[7]

I den anklagas Frankrike och Sverige för att med rättsvidrigt agerande ha hindrat deltagarna i den nu 10-åriga Parisprocessen från att få sin sak prövad. Därmed har de brutit mot Konventionen för Mänskliga Rättigheter främst Artikel 6 avseende rättigheten till ”opartisk och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol ...”

 

Det finns skäl för optimism om vi ser till hur mycket kunskap som redan vunnits och de utredningar som är på gång vilka kommer att ge än mer information om vad som egentligen hände med Estonia.

 

Framöver väntar vi med intresse på det svar som Försvarsmakten skall lämna senast 23 oktober och om JK i sin utredning kommer att redovisa något som bryter mot den hittillsvarande svenska attityden.

 

Större förhoppningar kan fästas vid kommande utredningsresultat från Estland. Till att börja med en rapport från den andra estniska undersökningskommittén, d.v.s. den som tillsatts av Parlamentet. Av mycket stort intresse är en uppföljande rapport från Kurm, den estniske statsåklagaren, som redovisar sitt utökade uppdrag den 15 mars nästa år.

 

Med vänlig hälsning

 

Arbetsgruppen för utredning


av M/S Estonias förlisning

Bertil Calamnius

Ordförande

 

 [1]    http://www.valitsus.ee/brf/index.php?id=33333

[2]    http://estonia.kajen.com/Joint_letter.pdf

[3]    http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2005/06:139

[4]    http://estonia.kajen.com/JK-anmalan_060912.pdf

[5]    http://estonia.kajen.com/KU-Sahlin_061020.rtf

[6]    http://estonia.kajen.com/E-Org_26_aug_2006.pdf

 

[7]    Genom SPF skickas i dagarna ut en information till deltagarna i Parisprocessen bl.a. betr. möjligheten att ansluta sig till ärendet hos Europadomstolen.