SKL har skrivit ett PM till Försvarsdepartementet 2006-10-26 om sin förestående
  Estonia-videoundersökning som är publicerat på SPF:s hemsida www.psycdef.se

  Kommentar av skeppsbyggnadsingenjör Anders Björkman 061116

  I 1.1 Bakgrund anges att vraket filmades vid tre tillfällen i oktober 1994 med JAIC som uppdragsgivare. Enligt min uppfattning skedde följande, vilket även finns beskrivet i min bok Estoniabluffen kapitel 1 osv;

  Redan 30 september 1994 dokumenterade finska gränsbevakningens fartyg Suunta vraket med hjälp av sonar och noterade ett pyramidformat föremål vid fören på fyra bilder. Detta föranledde ROV-filmning av vraket 1-2 oktober 1994. Vid detta tillfälle var JAIC ännu ej formellt bildat. Filmerna 1-2 oktober togs av personal på det finska fartyget Halli. Detta var första gången som vraket filmades. Enligt media filmade man 16 timmar, enligt den finska delen av JAIC var det bara 2 timmar och 46 minuter.

  5 oktober 1994 registreras ’5 st video-filmer från ftg Halli, 1-2 okt, varav 1 st Betacam’ hos SHK (akt B1 i SHK:s dagbok) och det lär handla om kopior. Orginalen (?) lär finnas hos finska FCKP (26-27, 30 och 31). Vid detta tillfälle befinner sig Estonia liggande på havsbotten med ca 120° slagsida och med förskeppet ca 10 meter över havsbotten vid 85 meters djup.

  Enligt dessa filmer dokumenteras diverse skador på färjans förskepp (överbyggnaden) och det konstateras att visiret saknas. Beträffande det pyramidformade föremålet anges i senare mediauppgifter att det handlar om en stålplåt (1994) eller ett korrugerat soltak (010311) på havsbotten.

  Enligt min uppfattning filmades vid detta tillfälle visiret hängande på förskeppets styrbordssida på ca 72-78 meters djup som var närmast havsbotten vid ca 84 meters djup. Babordssidan - översidan var vid ca 63-65 meters djup. Filmsekvenser av visiret och stålplåtar och soltak har dock redigerats bort ur dessa filmer men det kan vara av intresse att utreda om det skedde i de finska orginalen eller de svenska kopiorna. JAIC meddelar som sagt att visiret saknas.

  Den 8-9 oktober filmas vraket en andra gång, nu av det finska fartyget Tursas. Enligt media har Tursas filmat tidigare - datum okänt, bl.a. stålplåten och det korrugerade soltaket. Varför Tursas filmar samma saker som Halli redan har filmat är oklart och enda förklaringen är sannolikt att filma visirets borttagande från vraket.

  14 oktober 1994 registreras ’4 st videofilmer (ramp, visir m.m.) tagna 94-10-08--09’ hos SHK (akt B2). Korrespondens om dessa filmer finns även i akt I 15 och I 16 hos SHK. Det handlar om filmning av visiret. Orginalen lär finnas hos finska FCKP (23-24, 28-29, 34 - fem filmer?). Notera att visiret officiellt inte var funnet vid detta tillfälle! Det hittades officiellt senare (18 oktober 1994).

  När TV4:s nyhetsreporter Joachim Dyfvermark den 23 februari 2000 försökte få kopior på dessa fyra videofilmer hos SHK (akt B2) meddelade SHK:s GD Ann-Louise Eksborg den 1 mars 2000 (ref. A 04/99 i SHK:s dagbok) att aktbilaga B2 bara bestod av tre (sic) VHS-band varav två var oredigerade inspelningar och ett innehöll ett sammandrag.

  Detta är naturligtvis mycket mystiskt och rena Sherlock Holmes - fyra videofilmer registreras 14 oktober 1994 - men senare, 2000, anger SHK att enbart tre VHS-band existerar. SKL borde bedöma vad det handlar om genom att jämföra det 4-5 finska orginalen med de två svenska kopiorna + ’sammandraget’. Enligt min uppfattning handlar det om bevisförstöring. Alla sekvenser av visiret på havsbotten under vraket den 8 oktober har redigerats bort.

  Enligt min uppfattning lossades visiret hängande på vraket 1 oktober och filmades på havsbotten under förskeppet 8 oktober. Det skulle vara en anledning till alla manipulationer av filmer och mänsklig påverkan på vraket, mm.

  Ovan två nämnda ROV-filmningar är de enda som gjorts av vraket i oktober 1994 - inte tre som SKL anger i brevet.

  Visiret filmades av finska Tursas officiellt inte förrän 17-18 oktober 1994 (sannolikt 18 oktober 1994) en sjömil väster om vraket på 70 meters djup enligt JAIC.

  26 oktober 1994 registreras ’Video bogvisiret taget 94-10-18?’ (akt B7) hos SHK. Hur många filmer det handlar om är oklart och om kopiorna hos SHK överensstämmer med orginalen hos finska FCKP. SKL bör naturligtvis bedöma vad det handlar om genom att jämföra de finska orginalen med de svenska kopiorna.

  Enligt min uppfattning filmar man nu visiret på botten på 83 meters djup precis under Estonias förskepp. Visirets underdel, som nu är uppåt, befinner sig på 76 meters djup. Det hela finns beskrivet mer i detalj i min bok Katastrofutredning kapitel 1.14. Man kan naturligtvis inte undgå att filma vraket ovanför visiret, men dessa bilder har självfallet redigerats bort. Enligt uppgift från JAIC befann sig visiret 1 560 meter väster om vraket på 70 meters djup, men det finns inga bevis för det. JAIC hade tidigare uppgivit en falsk vrakposition ca 1 800 m NO om den verkliga.

  Enligt media/JAIC filmade JAIC även ’fragment’ på havsbotten 2 500 meter väster om vraket vid okänd tidpunkt före 18 oktober 1994 (där Estonia girade enligt uppgift) och SKL borde lokalisera dessa filmer av fragment. Det är en annan osann uppgift av JAIC - dels trillar inte ’fragment’ av en färja som girar, dels filmade man aldrig 2 500 meter väster om vraket. Det har Dr. Watson meddelat mig.

  Den 17 november 1994 registreras ’Foton från videofilm, hydraulik etc Estonia Tagna 1994-10-09-- 10 (Egen pärm)’ hos SHK (akt B16).

  Beträffande filmning av vraket i december 1994 av Rockwater är det oklart om JAIC; Börje (ej Björn) Stenström, uppdrog åt Rockwater att filma. Enligt kontrakt skulle >60 timmars dykning filmas med voice och loggföras + okänt antal timmar med ROV (mudline) för Sjöfartsverkets (SjV) räkning och tydligen existerar enbart 60 timmars film av dykning - okänt antal videos. Se även heiwaco.tripod.com/punkt116.htm. SHK ville inte att man filmade.

  Oavsett detta: den 14 december 1994 registreras ’VIDEO-filmer från dykningar 3-4 dec-94 förvaras separat 2 st (1 VHS, 1 Beta) Sammandrag 1 tim 5 st VHS kopior av de oredig. filmerna ca 10 tim. (Orig B43) 1 st Beta 15 min för medier (presskinf. 15 dec)’ hos SHK (akt B40, B40 a-e).

  Detta urval av filmer, sannolikt kopior av orginal, kommer från Sjöfartsverket och sannolikt har SfV redigerat dessa filmer/kopior.

  16 december 1994 registreras ’Orginal-VIDEO från dykningar 3-4 dec-94. 5 VHS och 9 Betacam (Kopior, se SHK akt B40 a-e) förvaras separat’ hos SHK (akt B43).

  Även detta urval av 14 olika orginal(?)filmer av olika VHS/Betacam-format kommer från Sjöfartsverket. Men urvalet kan inte gärna vara komplett 60 timmars dykning + ROV av mudline.

  12 (sic) december registrerar SHK i akt B41 ’Beställning till Försvarsmedia: Redigering och kopiering av video-film (se AHK akt B40 och B43)’.

  Antalet filmer (kopior, orginal?) som skall redigeras och kopieras (sic) anges ej.

  16 december 1994 registreras ’Framställning till SjöV, Johan Fransson, att SjöV videofilmer överlämnas till internationella haverikommissionen (Svar A85)’ hos SHK (akt A83).

  22 december 1994 registreras ’Beslut från SjöV att överlämna videofilmer (Kdep uppdrag) till internationella haverikommissionen (se A83 ovan)’ hos SHK (akt A85) 17 Videofilmer (akt A85 a* hos SHK).

  Dessa 17 orginalfilmer - antalet borde vara större - finns sedan tillgängliga för JAIC:s medlemmar att studera.

  Olika personer begär utlämning av orginalfilmerna i april, maj 1995 som avslås - enbart redigerade filmer kan lämnas ut.

  Vid ett okänt datum sänds sannolikt även dessa 17 st filmer till Försvarsmedia för redigering (sic)!

  6 december 1995 registreras nämligen hos SHK (akt A154) ’Från Försvarsmedia: 17 st redigerade filmer (av SjöV filmer A85 a*) Offentliga. Används som orginal vid försäljning (Utlånade dec till VBB Återlämnade 960123)’.

  Det är tydligen dessa 17 redigerade filmer som senare olika intressenter har studerat (tyska expertgruppen, The Independent Fact group, Sven Anér, Lars Ångström, m.fl.)

  Någon borde fråga Försvarsmedia vart orginalen (eller de kopior de fick) har tagit vägen och deras antal och vilka instruktioner för redigering som givits av SHK/JAIC. Det är ju uppenbart att filmerna förvanskats. Och var i hela fridens namn finns orginalen?

  Enligt min (och Holmes’/Watsons’s) uppfattning har Försvarsmedia, SfV och/eller SHK, bl.a. redigerat bort filmsekvenser från styrbords skrovsida däck 0-2 från fören till midskepps, där enligt andra uppgifter en skrovskada finns, men enligt uppgift finns det ingen möjlighet att orientera sig med hjälp av filmerna. Normalt utförs en undersökning av ett vrak genom att dykare fäster identifieringspunkter på ytterskrovet (ett rutnät) och sedan undersöker man skrovet ruta från ruta, med hjälp av dessa identifieringspunkter. Det finns naturligtvis ingen anledning att redigera filmer av vrakets utsida där inga omkomnas kroppar finns. Naturligtvis kan man redigera bort sekvenser av döda kroppar inne i fartyget. Dessa bilder saknar ju intresse för att bedöma skrovets utvändiga kondition och möjligheten att bärga vraket.

  Beträffande mänsklig påverkan på vraket är dykarnas påverkan 2-4 december 1994 klart dokumenterad (man skar två hål i babordssidan och tog bort några delar från däck 2 förut (under rampen). Annan påverkan torde vara lätt att bekräfta genom att jämföra detaljer filmade 1-2 oktober och 8-9 oktober med ROV/2-4 december med dykare. Förändringarna uppstod enligt min uppfattning när visiret lossades från vraket och föll ner på havsbotten under vraket, vilket sannolikt ägde rum mellan 1 och 7 oktober 1994.